Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZBG, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zámocká 34, 81101 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35707763
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : hladekova@akmisik.sk, 02/208 62 132
Spisová značka správcovského spisu : 31K/15/2022 S1626
Spisová značka súdneho spisu : 31K/15/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka ZBG, s. r. o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 35 707 763, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 31K/15/2022 S1626 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk.

JUDr. Tatiana Hládeková, správca