Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048290
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Cimermanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Francisciho
Orientačné/súpisné číslo: 1044/6
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5333103
Orientačné/súpisné číslo: office@cimermanova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Zsolt Marko
IČO/Dátum narodenia: 16.11.1996
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: J. M. Hurbana
Orientačné/súpisné číslo: 4/2932
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98401
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 17EX 1016/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 17EX 1016/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.5Csp/54/2021 zo dňa 07.06.2021, vykonateľný 03.08.2021 (platobný rozkaz), ktorý vydal Okresný súd Lučenec a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121477449, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.09.2021 proti povinnému: Peter Zsolt Marko, J. M. Hurbana 4/2932, Lučenec, nar. 16.11.1996 v prospech oprávneného: 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, DIČ: 2020294221 EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803, DIČ: 2020228320 zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.