Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K037033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravský priemyselný podnik, s.r.o., skrátený názov: OPP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čimhová 10 / 0, 02712 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35882018
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu: Štrková 95/21, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : tomas.sufak@gmail.com, 0915 883 079, 041 430 4666
Spisová značka správcovského spisu : 1K/2/2021 S1989
Spisová značka súdneho spisu : 1K/2/2021
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU - VŠEOBECNÁ PODSTATA, AKTUALIZÁCIA

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty dlžníka: Oravský priemyselný podnik, s.r.o., skrátený názov: OPP, s.r.o., so sídlom: Čimhová 10, 027 12 Liesek, IČO: 35 882 018, sp.zn. správc.spisu: 1K/2/2021/S1989,

týmto dopĺňam súpis majetku konkurznej podstaty – všeobecná podstata, zverejnený v OV č. 167/2021 dňa 30.08.2021 v znení preradenia súpisovej zložky por.č. 5. do oddelenej podstaty, zverejnený v OV č. 187/2021 dňa 29.09.2021, v znení doplnenia súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v OV č. 106/2022 dňa 02.06.2022, o nové súpisové zložky a zároveň aktualizujem súpisovú zložku por. č. 48, čím upresňujem špecifikáciu hnuteľných vecí a ich hodnotu na základe ZP č. 4/2019 Ing. Jaroslava Sotáka, Trebišov, a to:

I.

HNUTEĽNÉ VECI

             

 Por. č. 

Popis súpisovej zložky majetku

 Súpisová hodnota

Poznámky / umiestnenie

48

3x Bodová zváračka:

 1. Bodová zváračka stacionárna Norio, typ: F 30T, vyr.č. 10953,

 2. Bodová zváračka stacionárna Norio, typ: F 30T, vyr. č. 9133,

 3. Bodová zváračka závesná  DALEX WERKE, typ: 3228-4, vyr. č. 87J58638

1471,20€

Hodnota určená podľa Znaleckého posudku č. 4/2019 zo dňa 10.3.2019, vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Soták / miestnenie: areál Čimhová

56

Rotačný kompresor ERC 2037 L D57595-2006

2 980,20  €

Hodnota určená podľa Znaleckého posudku č. 4/2019 zo dňa 10.3.2019, vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Soták / miestnenie: areál Čimhová,/ Pozn. označenie správcu č. 57

57

Vzduchotechnika

             500,00  €

Hodnota určená odhadom správcu / umiestnenie: areál Čimhová / Pozn. označenie správcu č. 58

58

Delička zvitkov, typ: BRA 155x2, vyr.č. 403.175

1 812,00  €

Hodnota určená podľa Znaleckého posudku č. 4/2019 zo dňa 10.3.2019, vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Soták / miestnenie: areál Čimhová  / Pozn. označenie správcu č. 59

59

Delička zvitkov, KOVDAN, typ: DL 02-06, výr. č. 006 rok výroby: 2004

2 515,80 €

Hodnota určená odhadom správcu / umiestnenie: areál Čimhová / Pozn. označenie správcu č. 60

60

 Kartonovačka

             300,00  €

Hodnota určená odhadom správcu / umiestnenie: areál Čimhová

Dôvod aktualizácie súpisovej zložky por. č. 48:   V čase obhliadky neboli štítky s označením viditeľné.

V Žiline, dňa 17.06.2022

JUDr. Tomáš Šufák, správca