Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048295
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Cimermanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Francisciho
Orientačné/súpisné číslo: 1044/6
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5333103
Orientačné/súpisné číslo: office@cimermanova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ondrej Ferko
IČO/Dátum narodenia: 02.07.1954
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: SNP
Orientačné/súpisné číslo: 11/543
Názov obce: Revúca
PSČ: 05001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 17EX 1360/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 17EX 1360/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.8Csp/84/2020 zo dňa 04.06.2021, vykonateľný 17.08.2021 (rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Revúca; rozhodnutie súdu č.8Csp/84/2020 zo dňa 23.08.2021, vykonateľný 06.10.2021 (uznesenie ), ktorý vydal Okresný súd Revúca a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121546372, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2021 proti povinnému: Ondrej Ferko, SNP 11/543, Revúca, nar. 02.07.1954 v prospech oprávneného: 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, DIČ: 2020294221 R Collectors s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 50094297, DIČ: 2120176696 zast. Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47232471 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.