Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wänke Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bratislava-Petržalka -, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu: Žižkova 1/A, 81102 Bratislava
Kotakt na správcu : akpodhorska@gmail.com, 0903/550 086
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/233/2021 S1271
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/233/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pod č. SK11 0900 0000 0006 3555 9713, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca