Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K037050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Unionka 8805/84 8805/84, 96001 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu: Francisciho 1044/6, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : milanska@akmilanska.sk, 045/3811473, 0905/314 640
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/449/2021 S1432
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/449/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Naša zn. : 5OdK/449/2021- S 1432

                                                                                                                                                                                                                                            Titl.

                                                                                              Okresný súd Banská Bystrica

                                                                                              Skuteckého 28

                                                                                              974 87 Banská Bystrica

                                                                                             

                                                                                              Zvolen 25.05.2022

                                                                                              Sp.zn. : 5OdK/449/2021

                                                                                             

 

            Vážený súd,  

 

            na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn  5OdK/449/2021 zo dňa 08.12.2021, som bola ustanovená za  správkyňu konkurznej podstaty  dlžníka:  Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen.

            Týmto podaním  Vám predkladám správu o mojom zisťovaní v súdom uloženej lehote.

 

             Správca vykonal šetrenie na príslušnom dopravnom inšpektoráte, za účelom zistenia, či údaje o majetku  uvedené dlžníkom  sú  úplné a pravdivé.

 

            Správca predvolal dlžníka za účelom preskúmania pomerov dlžníka, úradný záznam z 04.02.2022, na písomné predvolanie  a následnú telefonickú výzvu sa dlžník nedostavil v určenom termíne.

 

            Správca prijímal doručované prihlášky pohľadávok veriteľov, ktoré následne zapísal do zoznamu pohľadávok veriteľov.

 

            Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen,  ustanovená na  základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn.  sp.zn  5OdK/449/2021 zo dňa 08.12.2021, za  správkyňu konkurznej podstaty týmto,   v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n a m u j e  po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen, sa končí.

 

             Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, a súčasne  vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok dlžníka  do všeobecnej alebo oddelenej podstaty.

             Správkyňa  má za preukázané   v zmysle  § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.   

            Týmto oznámením sa konkurz dlžníka:  Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

           

            Zvolen 25.05.2022

            Mgr. Katarína Milanská, správca