Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELBIOPELET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gorazdova 34 / 0, 81104 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46923462
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu: Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava
Kotakt na správcu : o.korec@gmail.com, 0903/401 010
Spisová značka správcovského spisu : 32K/13/2022 S322
Spisová značka súdneho spisu : 32K/13/2022
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka: ELBIOPELET, s.r.o., so sídlom Gorazdova 34, Bratislava, IČO: 46 923 462 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32K/13/2022 zo dňa 9.6.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2022 zo dňa 16.06.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Oliver Korec.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt ELBIOPELET, s.r.o., Gorazdova 34,Bratislava, Id No: 46 923 462 our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 32K/13/2022 on the 09.06.2022 and promulgated in the Commercial bulletin No. 116/2022 from 16.06.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Oliver Korec as the trustee in bankruptcy.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).

 

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account (§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk a musí  obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada.  Základnými náležitosťami prihlášky sú:   a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,   b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,  f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty  predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

 

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

JUDr. Oliver Korec, správca / trust