Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048299
Súdny exekútor: JUDr. Libor Samec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bradačova
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85286
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/53637691-93
Orientačné/súpisné číslo: libor.samec@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Aurélia Cinová
IČO/Dátum narodenia: 10.09.1964
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Michalská
Orientačné/súpisné číslo: 26
Názov obce: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 81005
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 146EX 131/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 146EX 131/22 vykonávanom na základe exekučného titulu ROZHODNUTIE SÚDU č.12Csp/38/2021 zo dňa 19.11.2021, vykonateľný 21.12.2021 (Rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Bratislava I; ROZHODNUTIE SÚDU č.12Csp/38/2021 zo dňa 30.12.2021, vykonateľný 25.01.2022 (Uznesenie), ktorý vydal Okresný súd Bratislava I a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122254590, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.03.2022 proti povinnému: Aurélia Cinová, Michalská 26, Bratislava-Staré Mesto, nar. 10.09.1964 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.