Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048148
Súdny exekútor: Mgr. Barbora Bartková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kozia
Orientačné/súpisné číslo: 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 03
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421901711610
Orientačné/súpisné číslo: barbora.budzinakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marko Rumišek
IČO/Dátum narodenia: 15.01.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Drobného
Orientačné/súpisné číslo: 1898/23
Názov obce: Bratislava-Dúbravka
PSČ: 841 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 421EX 11/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 421EX 11/22, oprávnený: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47967692, zast. JUDr. Oskar Chnápko, advokát, Komenského 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45018201 a povinný: Rumišek Marko, Drobného 1898/23, Bratislava-Dúbravka, nar: 15.01.1988, exekučný titul na peňažné plnenie č. 3Up/1278/2021 zo dňa 18.08.2021 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku., Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.