Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036920
Spisová značka: 29K/1/2019
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Qualitech, s.r.o., so sídlom Nitra, Kláštorská 103, IČO: 44 954 476, ktorého správcom je Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Bratislava, Zámocká 14, o odvolaní správcu takto
Rozhodnutie: Súd o d v o l á v a Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Bratislava, Zámocká 14, z funkcie správcu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 C.s.p.). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 16.6.2022
Mgr. Jakub Bódiš,
Dlžník
Názov : Qualitech, s.r.o.
IČO : 44954476
Adresa : Kláštorská 103, Nitra 94901
Subjekt konania
Názov : Qualitech, s.r.o.
IČO : 44954476
Adresa : Kláštorská 103, Nitra 94901
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Qualitech, s.r.o.
IČO : 44954476
Adresa : Kláštorská 103, Nitra 94901