Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048078
Súdny exekútor: Mgr. Miroslav Pinter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bradáčova
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85286
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/62411160
Orientačné/súpisné číslo: miroslav.pinter@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Galba
IČO/Dátum narodenia: 10.03.1996
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: TP - OÚ Vysoká pri Morave, Hlavná
Orientačné/súpisné číslo: 196
Názov obce: Vysoká pri Morave
PSČ: 90066
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 257EX 99/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 257EX 99/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2164542417 zo dňa 24.08.2021, vykonateľný 04.01.2022, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2161905713 zo dňa 11.10.2021, vykonateľný 01.12.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122246593, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.02.2022 proti povinnému: Ján Galba, TP - OÚ Vysoká pri Morave, Hlavná 196, Vysoká pri Morave, nar. 10.03.1996 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.