Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košecová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ulica mieru 699 / 46, 92203 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1954
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu: Cukrovarská 225, 92521 Sládkovičovo
Kotakt na správcu : office@comerset.sk, 0903/802 222
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/124/2022 S1746-22
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/124/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Ing. Lýdia Košecová, nar. 18.08.1954, bytom Ulica mieru 699/43, 922 03 Vrbové, účastníkom konania oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na adrese office@comerset.sk.

V Sládkovičove 18. júna 2022

Mgr. Daniel Poturnay, správca