Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048118
Súdny exekútor: JUDr. Miroslava Poláková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hurbanova
Orientačné/súpisné číslo: 643/22
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/621 6452, 0945 462 453
Orientačné/súpisné číslo: miroslava.polakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Erik Adamček
IČO/Dátum narodenia: 29.04.1997
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Chvojnica
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Chvojnica
PSČ: 90606
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 335EX 149/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 335EX 149/22 vykonávanom na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.17Csp/2/2020 zo dňa 20.02.2020, vykonateľný 16.05.2020 (Platobný rozkaz), ktorý vydal Okresný súd Prievidza a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122221416, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2022 proti povinnému: Erik Adamček, Chvojnica 34, Chvojnica, nar. 29.04.1997 v prospech oprávneného: Inkasáreň s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová advokát, Americká 2, 831 02 Bratislava, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.