Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048254
Súdny exekútor: JUDr. Ladislav Kováč
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Južná trieda
Orientačné/súpisné číslo: 93
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0918476650
Orientačné/súpisné číslo: ladislav.kovac@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Maroš Gábor
IČO/Dátum narodenia: 04.04.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Zimná
Orientačné/súpisné číslo: 261/87
Názov obce: Dobšiná
PSČ: 049 25
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 88 EX 232/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie Podľa § 61b ods. 3 zákona číslo 233/1995 Z.z. sa povinnému doručuje upovedomenie o začatí exekúcie v uvedenej exekučnej veci oznámením v Obchodnom vestníku a doručením upovedomenia o začatí exekúcie Okresnému súdu Banská Bystrica. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.