Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 120/2022
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 22.6.2022
 • Značka:
 • X048347
JUDr. Richard Konta, správca
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 012022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta, správca
II. Sídlo/bydlisko Horná záhrady297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná záhrady
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 50218425
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta, správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horné záhrady
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 50218425
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 24. 06. 2022
E. Čas konania dražby 13.30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 1084 , k.ú. Lučenec , obec LUČENEC, okres Lučenec a to :

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

Podiel

1176

279

záhrada

¼

1177/1

109

Zastavaná plocha a nádvorie

¼

1177/3

243

Zastavaná plocha a nádvorie

¼

1177/4

39

Zastavaná plocha a nádvorie

¼

 

Stavba postavená na pozemku parcely „C“. 

súpisné číslo

na parcele číslo

Popis stavby

Podiel

2453

1177/1

Rodinný dom

¼

6329

1177/4

Garáź

¼

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách Dražobník upustil od Dobrovoľnej dražby  na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby. 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.