Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048155
Súdny exekútor: JUDr. Ladislav Jakubec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Zámocká
Orientačné/súpisné číslo: 30
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917729268
Orientačné/súpisné číslo: ladislav.jakubec@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michaela Rajčányiová
IČO/Dátum narodenia: 24.03.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ružová
Orientačné/súpisné číslo: 1083/57
Názov obce: Ivanka pri Dunaji
PSČ: 900 28
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 68EX 53/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci sp. zn. 68EX 53/22 vedenej v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831 a v neprospech povinného Michaela Rajčányiová, nar. 24.03.1989, Ružová 1083/57, Ivanka pri Dunaji, exekučný titul: výkaz nedoplatkov č. 1990179838 zo dňa 23.08.2019 vydaný Union zdravotnou poisťovňou, a.s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.