Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048291
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Cimermanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Francisciho
Orientačné/súpisné číslo: 1044/6
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5333103
Orientačné/súpisné číslo: office@cimermanova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Zsolt Marko
IČO/Dátum narodenia: 16.11.1996
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: J. M. Hurbana
Orientačné/súpisné číslo: 4/2932
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98401
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 17EX 813/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 17EX 813/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1925259317 zo dňa 02.01.2020, vykonateľný 30.03.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2025043513 zo dňa 23.06.2020, vykonateľný 30.07.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2025232717 zo dňa 13.09.2020, vykonateľný 29.12.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121261083, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2021 proti povinnému: Peter Zsolt Marko, J. M. Hurbana 4/2932, Lučenec, nar. 16.11.1996 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.