Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K037088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fečke Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rubínová 119 / 5, 04011 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1967
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu: Jesenského 27, 04001 Košice
Kotakt na správcu : rohac.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/79/2022 S1361
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/79/2022
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Ivan Roháč, správca majetku dlžníka Slavomír Fečke, nar.: 30.04.1967,rodné číslo: XXXXXXXXXX, bytom: Rubínová 119 / 5, 040 11 Košice, podnik. pod obchodným menom: Ing. Slavomír Fečke, s miestom podnikania: Rubínová 119 / 5, 040 11 Košice, IČO: 30679192, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.11.2019, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/79/2022, týmto vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na speňaženie:

Súpisová zložka č. 1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota

Popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Chelys Slovakia s.r.o., so sídlom Rubínová 5, Košice 040 11, IČO: 36 570 800, vo výške 12 614 EUR pri základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti 12 614 EUR (100%)

Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 13971/V

Deň zapísania majetku: 20.05.2022

Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR

Súpisová hodnota majetku: 12 614 EUR

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy za majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: IBAN SK50 0900 0000 0051 5988 9465

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Majetok podliehajúci konkurzu sa nadobúda ako „stojí a leží.“