Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048124
Súdny exekútor: JUDr. Stanislava Kolesárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Profesora Sáru
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421484145041
Orientačné/súpisné číslo: skolesarova.igor@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jana Vargová
IČO/Dátum narodenia: 27.08.1967
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Boženy Němcovej
Orientačné/súpisné číslo: 874/14
Názov obce: Veľký Krtíš
PSČ: 990 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 84EX 228/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
VEC: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku. Vo veci exekúcie vedenej na návrh oprávneného - Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č.10Up/633/2020 zo dňa 22.04.2020, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica, oznamujem povinnému - Jana Vargová, nar. 27.08.1967, Boženy Němcovej 874/14, 990 01 Veľký Krtíš, že dňa 17.03.2022 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie č.k. 84EX 228/22, ktoré sa mu napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa mu v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Exekúcia začala dňom doručenia poverenia súdnemu exekútorovi dňa 15.03.2022. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica k č.k. 1Ek/597/2022 na zverejnenie na úradnej tabuli alebo webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. V Banskej Bystrici dňa 17.06.2022 Súdny exekútor - JUDr. Stanislava Kolesárová v.r. Za správnosť - Igor Markovič