Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048144
Súdny exekútor: JUDr. Peter Kohút
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Mičinská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 35
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/4142042*4,4147285
Orientačné/súpisné číslo: exekutorskyurad.pk@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Kandráč
IČO/Dátum narodenia: 09.12.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: bezdomovec, MsÚ nám. Slobody
Orientačné/súpisné číslo: 22/2522
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 83EX 237/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 83EX 237/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného č.SR 16652/14 zo dňa 28.11.2014, vykonateľný 02.01.2015 (právoplatnosť dňa 30.12.2014), ktorý vydal Stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122259582, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.03.2022 proti povinnému: Štefan Kandráč, bezdomovec, MsÚ nám. Slobody 2522/22, Zvolen, nar. 09.12.1995 v prospech oprávneného: MINIHOTOVOST, SE, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, IČO: 04355211 zast. JUDr. Katarína Hegedüšová, advokátka, Majerníkova 3/A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 42185190 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.