Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Prašník 146, 91642 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1965
Obchodné meno správcu: VGD Recovery k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Krajinská 32, 92101 Piešťany
Kotakt na správcu : vgdrecovery@vgd.eu, 033/735 29 19
Spisová značka správcovského spisu : 60OdK/42/2022 S2029
Spisová značka súdneho spisu : 60OdK/42/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

VGD Recovery k.s, Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO: 53 353 943, zapísaná v OR OSTT, Odd. Sr, Vl. č. 10152/T, značka správcu S2029, správca Antonín Herák, narodený 13.12.1965, trvale bytom 922 11 Prašník 146, podnikajúceho pod obchodným menom Antonín Herák, IČO: 48 290 220, s miestom podnikania Prašník 146, 922 11 Prašník, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.05.2019týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená  prihláška pohľadávky veriteľa :

SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. so sídlom Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Prihlásená suma pohľadávky celkom: 330 Eur.

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popreté tak, ako je vyššie citované.

 

VGD Recovery k.s., správca