Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048338
Súdny exekútor: JUDr. Dušan Sopko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Okružná
Orientačné/súpisné číslo: 17
Názov obce: Svit
PSČ: 059 21
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0522702459
Orientačné/súpisné číslo: sopko.dusan@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dominik Kovalčík
IČO/Dátum narodenia: 30.03.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Vrbov
Orientačné/súpisné číslo: 28
Názov obce: Vrbov
PSČ: 059 72
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 353EX 257/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 01.04.2017. V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 353EX 257/22 sa napriek uskutočnenej súčinnosti zisťovaním adresy na doručovanie povinného Dominik Kovalčík, IČO:51066670, nar.: 30.03.1991, Vrbov 28, 059 72 Vrbov, sa nepodarilo v lehote troch mesiacov doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie 353EX 257/22-14 určené povinnému do vlastných rúk a to v mieste hláseného trvalého bydliska Vrbov 28, 059 72 Vrbov, pričom inú adresu na doručovanie povinnému sa nepodarilo zistiť. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 01.04.2017 doručujem Upovedomenie o začatí exekúcie povinnému Dominikovi Kovalčíkovi doručením v Obchodnom vestníku SR. Upovedomenie o začatí exekúcie sa uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia bude považovať za doručené. JUDr. Dušan Sopko, súdny exekútor