Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048286
Súdny exekútor: JUDr. Miroslav Šutliak
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M. M. Hodžu
Orientačné/súpisné číslo: 4058/28
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 044/5528784-85
Orientačné/súpisné číslo: miroslav.sutliak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Matúš
IČO/Dátum narodenia: 28.02.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ležiachov
Orientačné/súpisné číslo: 21
Názov obce: Ležiachov
PSČ: 03842
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 373EX 213/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 373EX 213/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.18Cb/24/2021 zo dňa 25.08.2021, vykonateľný 05.10.2021, ktorý vydal Okresný súd Martin; rozhodnutie súdu č.18Cb/24/2021 zo dňa 09.11.2021, vykonateľný 26.12.2021, ktorý vydal Okresný súd Martin a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122257817, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2022 proti povinnému: Michal Matúš, Ležiachov 21, Ležiachov, nar. 28.02.1989 v prospech oprávneného: Collect Management s.r.o., Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 53033361 zast. JUDr. Peter Behúň, Námestie sv. Egídia 44, Poprad, IČO: 52461092 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.