Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048294
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Cimermanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Francisciho
Orientačné/súpisné číslo: 1044/6
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5333103
Orientačné/súpisné číslo: office@cimermanova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tatiana Chládeková
IČO/Dátum narodenia: 15.02.1963
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bernolákova
Orientačné/súpisné číslo: 33/6129
Názov obce: Banská Bystrica-Radvaň
PSČ: 97405
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 17EX 5/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 17EX 5/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2121388517 zo dňa 31.07.2021, vykonateľný 09.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121566219, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2022 proti povinnému: Tatiana Chládeková, Bernolákova 33/6129, Banská Bystrica-Radvaň, nar. 15.02.1963 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.