Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048270
Súdny exekútor: JUDr. Miroslav Šutliak
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M. M. Hodžu
Orientačné/súpisné číslo: 4058/28
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 044/5528784-85
Orientačné/súpisné číslo: miroslav.sutliak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Murčo
IČO/Dátum narodenia: 27.11.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kupeckého
Orientačné/súpisné číslo: 4/517
Názov obce: Bratislava-Ružinov
PSČ: 85101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 373EX 206/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 373EX 206/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.12Up/1720/2021 zo dňa 05.11.2021, vykonateľný 11.02.2022 (v zmysle ustanovenia § 48 ods. 4 písm a) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov uvádzame, že platobný rozkaz bol vydaný v upomínacom konaní a z uvedeného dôvodu ho k návrhu na vykonanie exekúcie nepripájame), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122261343, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.03.2022 proti povinnému: Marek Murčo, Kupeckého 4/517, Bratislava-Ružinov, nar. 27.11.1994 v prospech oprávneného: MINIHOTOVOST, SE, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, IČO: 04355211 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.