Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K036983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Fajner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Koncová ulica 164 / 30, 93013 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1996
Obchodné meno správcu: REDANT RECOVERY, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Halenárska 18, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : officeTT@redant.law, 0911/682 233
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/142/2022 S1948
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/142/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Imrich Fajner, narodený 06.03.1996, trvale bytom Koncová 164/30, 930 13 Trhová Hradská, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

 

REDANT RECOVERY, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie