Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X047992
Súdny exekútor: JUDr. Richard Gibarti
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Konštantínova
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Prešov
PSČ: 080 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051-7482485
Orientačné/súpisné číslo: office@exekutor-gibarti.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Pavla Bočáková
IČO/Dátum narodenia: 12.11.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lomnička
Orientačné/súpisné číslo: 15
Názov obce: Lomnička
PSČ: 065 03
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 274EX 1362/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 274EX 1362/2021, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, povinný: Pavla Bočáková, Lomnička 15, 065 03 Lomnička, nar. 12.11.1986, vykonávanom na základe exekučného titulu: peňažné plnenie - vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2150019813 zo dňa 13.08.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Stará Ľubovňa, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.