Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048199
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Štefan Majchrák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Palárikova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81104
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/54642811
Orientačné/súpisné číslo: smajchrak@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Bagnole, s.r.o. v likvidácii
IČO/Dátum narodenia: 35714727
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sedmokrásková
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 104EX 312/19
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V exekučnom konaní 104EX 312/19 vedenom v prospech oprávneného: ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWY HANDEL i PRZEWÓZ ZBIGNIEW MAREK SADLOK, Mala Laka 23, Cieszyn, zast. Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36866849, proti povinnému: Bagnole, s.r.o. v likvidácii, Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35714727, pre vymoženie sumy vo výške 7 003,43 Eur s príslušenstvom, sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Dovoľujem si Vás preto požiadať v zmysle ustanovenia § 61n ods. 6 Exekučného poriadku o zverejnenie upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku. Ďakujem. S úctou, Mgr. Ing. Štefan Majchrák súdny exekútor