Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • K037080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska 1057/21 , 06901 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31726682
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : jana.cepcekova@gmail.com, 0915/954 474
Spisová značka správcovského spisu : 2K/18/2021 S1308
Spisová značka súdneho spisu : 2K/18/2021
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

JUDr. Jana Čepčeková zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod   č. S1308, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Zápisnica z 1. zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze úpadcu  STAVEX, spol. s.r.o. Snina, so sídlom Partizánska 1057/21, Snina 069 01, IČO: 31 726 682

V Humennom  dňa 20.06.2022 so začiatkom o 11.20 hod.

Miesto konania: Správcovská kancelária Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Sp. zn.: 2K/18/2021

Zn. správcovského spisu: 2K/18/2021 S1308

Prítomní:

1) JUDr. Jana Čepčeková, správca

2) FR SR Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017, zástupca veriteľov

Program prvého stretnutia správcu so zástupcom veriteľov:

1.) Otvorenie stretnutia a iné

Správca JUDr. Jana Čepčeková privítala zástupcu veriteľov FR SR Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017 a následne si správca so zástupcom veriteľov dohodol postup pri akejkoľvek komunikácii so zástupcom veriteľov a to vo forme e-mailovej komunikácie: katarina.mackova@konsolidacna.sk resp. elektronický do schránky.

Ukončenie prvého stretnutia správcu so zástupcom veriteľov o 11.25 hod.

V Humennom, dňa 20.06.2022                                                                

JUDr. Jana Čepčeková, správca 

FR SR Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017