Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 139/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Správy o hospodárení
Povinne zverejňované zmluvy
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Upovedomenia exekútorov