Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035499
Spisová značka: 38K/3/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti PUBLICOM s. r. o. v konkurze so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO 36 337 897, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto
Rozhodnutie: Na podania veriteľa Miroslav Hudák s miestom podnikania Ulica F. Madvu 330/21, 971 01 Prievidza, IČO 50 764 632 označené ako „Prihláška pohľadávky“ zo dňa 02.07.2021 sa neprihliada ako na prihlášku.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 14.7.2021
Mgr. Patricie Kepeňová,
Dlžník
Názov : PUBLICOM s. r. o.
IČO : 36337897
Adresa : Poľnohospodárov 6, Prievidza 97101 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : S.M. one s.r.o.
IČO : 51990377
Adresa : Golfová2013/37 , Prievidza 97101 Slovenská republika
Názov : PUBLICOM s. r. o.
IČO : 36337897
Adresa : Poľnohospodárov 6, Prievidza 97101 Slovenská republika