Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 139/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 21.7.2021
 • Značka:
 • K035584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trokanova 236/4, 90701 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1959
Obchodné meno správcu: Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Mierové námestie 8, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : tn@bric.sk, 0918 998 878
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/126/2021 S1893
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/126/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie 8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Darina Heráková, nar.: 16.09.1959, trvale bytom: Trokanova 236/4, 907 01 Myjava týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

 

Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 1. bolo podané na predpísanom tlačive a
 2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca