Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035634
Súdny exekútor: JUDr. Jaromír Pavlík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 54
Názov obce: Ružomberok
PSČ: 03401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 044/4327976
Orientačné/súpisné číslo: jaromir.pavlik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Simona Kalinová
IČO/Dátum narodenia: 31.03.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná
Orientačné/súpisné číslo: 117/62
Názov obce: Bádice
PSČ: 95146
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 120 EX 603/2019
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Predmetom exekúcie je pohľadávka oprávneného Mesto Martin, Námestie S.H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin, IČO : 00316792 vo výške 88,80 € s príslušenstvom. Aj napriek vykonanému šetreniu sa nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku. Súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli, alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.