Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035534
Súdny exekútor: JUDr. Marianna Vargová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavova
Orientačné/súpisné číslo: 1234/4
Názov obce: Trebišov
PSČ: 07501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/6727553
Orientačné/súpisné číslo: marianna.vargova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Irena Dunková
IČO/Dátum narodenia: 14.02.1998
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Richnava
PSČ: 05351
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 190EX 262/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 190EX 262/2021 oprávnený: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47967692, povinný: Irena Dunková, nar. 14.02.1998, 053 51 Richnava, vykonávanom na základe exekučného titulu: rozhodnutia súdu č. 12Up/553/2019 zo dňa 24.05.2019 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.