Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035549
Súdny exekútor: JUDr. Marianna Vargová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavova
Orientačné/súpisné číslo: 1234/4
Názov obce: Trebišov
PSČ: 07501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/6727553
Orientačné/súpisné číslo: marianna.vargova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Zsiga
IČO/Dátum narodenia: 10.06.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Krupinská
Orientačné/súpisné číslo: 2239/10
Názov obce: Košice-Sever
PSČ: 04001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 190EX 308/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 190EX 308/2021 oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, povinný: Michal Zsiga, nar. 10.06.1989, Krupinská 2239/10, 040 01 Košice-Sever, vykonávanom na základe exekučného titulu: výkazu nedoplatkov č. 2043275213 zo dňa 02.12.2020 vydaného Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.