Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stupavská Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jána Poničana 6115 / 9, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : kubikova@akmisik.sk, 02/208 62 132
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/36/2021 S1800
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/36/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Lucia Stupavská, nar. 02. 12. 1988, trv. byt. Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:

Ku dňu 16.7.2021 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

JUDr. Katarína Kubíková, správca