Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Buga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malý Lég 354, 930 37 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1975
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu: Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
Kotakt na správcu : 0915 972 611, machackovad@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/168/2021S1700
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/168/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty  majetku  dlžníka   Richard Buga, narodený 08.03.1975, trvale bytom Malý Lég 354, 930 37 Lehnice, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom OS Trnava, v konkurznom konaní vedenom OS Trnava pod č. k. 36OdK/168/2021, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2021 dňa 13.07. 2021  oznamuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom má tento  IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Ako  variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť č. k.   36OdK/168/2021 a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

Ing. Dagmar Macháčková , správca