Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 139/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 21.7.2021
 • Značka:
 • X035787
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 168/2020
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 83237
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Polyfunkčný dom, II poschodie, Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová, Kukučínova č. 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2021
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 292

Okres: Nové Zámky

Obec: Dubník
Katastrálne územie: Dubník

Okresný úrad – katastrálny odbor: Nové Zámky

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

44/1

Zastavaná plocha a nádvorie

446

 

44/2

Záhrada

886

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby:

Druh stavby:

475

44/1

Rodinný dom

Rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN: sklad na pozemku parc. „C“ č. 44/1, plot uličný, plot bočný, studňa kopaná, vonkajší domový vodovod, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, spevnené plochy – betónové, vonkajšie schody č. 1 a č. 2 a pod.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 5475 na parc. reg. „C“ č. 44/1, k.ú. Dubník

Rodinný dom je budova, ktorá je situovaná mimo centra a hlavných ulíc obce medzi budovami rodinných domov so štandardným vybavením v obytnej polohe. Jedná sa o prízemnú, čiastočne podpivničenú murovanú budovu bez zabudovaného podkrovia, s valbovou strechou. Budova je zásobená vodou zo studne a odkanalizovaná je do vlastnej žumpy. Je napojená na uličné rozvody zemného plynu (plynomerová zostava v záhradke pred budovou) a na sekundárny rozvod elektriny (elektromer v hlavnom rozvádzači vo výklenku na fasáde budovy).

Podlažie 1. PP rodinného domu dispozične pozostáva z jednej miestnosti: pivnice. Je prístupné z kúpeľne, dreveným rebríkom (v čase vykonania miestnej ohliadky podlažie nebolo prístupné).

Podlažie je osadené v hĺbke do 2,0 m od úrovne upraveného terénu, bez zvislej izolácie svojich obvodových konštrukcií. Zvislé konštrukcie podlažia sú vyhotovené ako monolitické betónové, deliace konštrukcie na podlaží sa nenachádzajú, vnútorné omietky na podlaží nie sú vyhotovené. Strop podlažia je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Dvere a okno na podlaží sa nenachádzajú, podlaha v pivnici je betónová. Elektroinštalácia podlažia je svetelná. Po podlaží existujú rozvody studenej vody (prívod vody do budovy). Podlažie je bez ďalšieho vybavenia.

Podlažie 1. NP rodinného domu v pôvodnej časti dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, dvoch kúpeľní a skladom so vstupom na povalu, v pristavanej časti zo vstupného závetria a vstupnej chodby.

 

Základy budovy tvoria betónové základy s izoláciou proti vode a s betónovou podmurovkou v. 0,50 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú v prevažujúcom množstve murované z tehál pálených v prevažujúcej  hr. 400 mm (pristavaná časť je murovaná z plynosilikátových tvárnic hr. 150 mm). Deliace konštrukcie na podlaží sú tiež murované tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké (počas demontáže zariadenia kuchyne, lokálnych zdrojov vykurovania a časti vybavenia kúpeľne vnútorné omietky stien na podlaží boli poškodené – poškodenosť je 10 %) . Stropnú konštrukciu podlažia tvorí strop drevený trámový s rovným podhľadom. Valbová strecha budovy je pokrytá plechovou krytinou (tzv. škridplech). Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného farebného plechu (úplné strechy) a hliníkového plechu (prevažujúce množstvo parapetov okien). Úpravu fasády podlažia tvorí z troch strán vápenno-cementová hladká omietka a z jednej strany brizolitová škrabaná omietka. Uličná časť fasády podlažia je v priemere do svojej 1/3 výšky obkladaná keramickým obkladom. Dvere na podlaží sú v prevažujúcom množstve vyhotovené ako plastové (vstupné predné a zadné dvere) s výplňou, okná tiež ako plastové s dvojvrstvovým zasklením, opatrené v prevažujúcom množstve vnútornými plastovými žalúziami. Nášľapnú vrstvu podláh obytných miestností podlažia tvoria laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve betón s cementovým poterom. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická. V čase vykonania realizácie znaleckej obhliadky je prevažujúca časť svietidiel, spínačov, vypínačov a zásuviek po podlaží je odmontovaná, vytrhnutá zo stien. Poškodenosť bola stanovená v úrovni 25%. Budova nie je chránená bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody plastovým potrubím a zemného plynu (bez užívania). Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do vlastnej žumpy (z kuchyne a kúpeľne). Zdroj teplej vody na podlaží v čase vykonania znaleckého obhliadky bol odmontovaný. Podlažie nie je vykurované (pôvodné krbové kachle a elektrický nástenný konvektor sú odmontované). Kuchyňa na podlaží nie je zariadená, jej pôvodné zariadenie v čase realizácie znaleckej obhliadky bolo odmontované. Vnútorné vybavenie podlažia tvorí vaňa plastová jednoduchá s jednopákovou batériou a umývadlová obyčajná batéria. Záchod na podlaží je splachovací, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažujúcej časti kúpeľní a v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku. Na podlaží sa nachádza hlavný rozvádzač budovy istený poistkovými automatmi.

 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú rovinaté.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN

sklad na pozemku parc. „C“ č. 44/1 – sa nachádza za budovou rodinného domu so súp. číslom 475. Jedná sa o prízemnú drevenú budovu, bez podpivničenia a bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou, pozostáva zo skladu a prístrešku. Budova v čase vykonania znaleckého posudku nie je napojená na rozvody inžinierskych sietí.

plot uličný - pred rodinným domom so súp. číslom 475v celkovej dĺžke 16,60 m (bez vrát a vrátok) je založený na betónových základoch s podmurovkou vyhotovenou z betónových tvárnic zaliatych betónom. Výplň plota tvoria rámy s výplňou z kovových profilov, osadené medzi oceľové stĺpy. Celková výška výplne plota je 130cm. V plote sú osadené plotové vráta š. 350 cm a plotové vrátka š. 90cm vyhotovené s výplňou ako plot.

plot bočný - v celkovej dĺžke 74 m je postavený popri pozemkov parc. „C“ č. 44/1 a 44/2 zo strany verejného priestoru. Výplň plota tvorí pletivo osadené medzi oceľové stĺpy, bez základov. Celková výška výplne plota je 150cm.

studňa kopaná - je zriadená na dvore tesne za budovou rodinného domu. Je užívaná ako zdroj vody pre rodinný dom, je vyhotovená z betónových studničných skruží priemeru 1000 mm. Hĺbka studne je 10 m. Elektrické čerpadlo studne je osadené na spevnenej ploche betónovej pri domácej vodárni, pod malou drevenou búdkou.

vonkajší domový vodovod - je zriadený medzi studňou kopanou a rodinným domom cez domácu vodáreň. Je vyhotovený z rúr svetlosti DN 25 mm.

domáca vodáreň - je osadená na vetve vonkajšieho domového vodovodu v priestore za budovou rodinného domu pod malou drevenou búdkou.  

kanalizačná prípojka - rodinný dom je odkanalizovaný kanalizačnou prípojkou do žumpy postavenej v zadnej časti pozemku parc. „C“ č. 44/1. Je vyhotovená z PVC potrubia svetlosti DN 150 mm.

žumpa - je osadená na dvore v zadnej časti pozemku parc. „C“ č. 44/1. Súd o nej odvádzané splaškové vody z rodinného domu kanalizačnou prípojkou.

plynová prípojka - je zriadená medzi plynomerovou zostavou umiestnenou v záhradke pred rodinným domom a samotným rodinným domom. Je vyhotovená z oceľového potrubia svetlosti DN 25 mm. V čase vykonania znaleckého posudku je bez užívania.

spevnené plochy – betónové – z monolitického betónu hr. 100 mm pri rodinnom dome tvorí chodník zriadený medzi plotovými vrátkami a hlavným vstupom na 1. NP rodinného domu, plocha zriadená na dvore pri plotových vrátach a plocha zriadená v priestore za rodinným domom okolo búdky s domácou vodárňou a pod skladom.

vonkajšie schody č. 1 - sú umiestnené pri zadnom vchode na 1. NP rodinného domu so súp. číslom 475. Sú vyhotovené ako betónové na terén s povrchom zatretým.

vonkajšie schody č. 2 - sú umiestnené pri hlavnom vstupe na 1. NP rodinného domu so súp. číslom 475 pod vstupným závetrím. Sú vyhotovené ako betónové na terén s povrchom zatretým.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom z vekového hľadiska pozostáva z dvoch častí. Začiatok užívania pôvodnej časti budovy bol stanovený odborným odhadom znalca na rok 1957, bočná prístavba budovy bola podľa dostupných informácii postavená v roku 2013.

Prvky dlhodobej životnosti budovy nevykazujú znaky takých viditeľných porúch a poškodení, ktoré by mali vplyv na celkovú životnosť stavby. Rodinný dom bol v roku 2013 čiastočne obnovený a rekonštruovaný. Rekonštrukcia sa týkala okrem deliacich konštrukcií, vnútorných omietok a elektroinštalácie všetky prvkov krátkodobej životnosti budovy. Vonkajšie aj vnútorné omietky na budove, ako aj keramické obklady stien a elektroinštalácia v čase vykonania znaleckej obhliadky si vyžadujú rozsiahlejšiu opravu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 7.6.2013 na parcely registra C-KN č. 44/1, 44/2 a na rodinný dom so súp. č. 475 na parcele č. 44/1, V 3088/13
Exekútorský úrad JUDr. Vojtech Markovič PhD. Komárno vydáva exekučný príkaz podľa EX 381EX271/18-5 zo dňa 6.9.2018 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. na nehn.par.reg.C-KN44/1,44/2 a stavbu na par.44/1 sč. 475 zriadením exekučného záložného práva Z-6078/2018 - č. zmeny 141/2018
Vyššie uvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 34/2021
Meno znalca: Ing. Katarína Vyšehradská
Dátum vyhotovenia: 24.05.2021
Všeobecná cena odhadu: 25.200 EUR
K. Najnižšie podanie 25.200,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova

V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 1682021.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 1682021 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 28.07.2021 o 10:30 hod. Obhliadka 2: 06.08.2021 o 10:30 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Anna
c) priezvisko Nagyová
d) sídlo Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky