Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035702
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tibor Anda
IČO/Dátum narodenia: 18.06.1962
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 60/287
Názov obce: Trhová Hradská
PSČ: 930 13
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 598/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 598/2020, oprávnený DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, povinný Anda Tibor, Hlavná ulica 287/60, 930 13 Trhová Hradská, nar.: 18.06.1962, vykonávanom na základe exekučných titulov: výkazu nedoplatkov č. 1807237931 zo dňa 09.06.2018 vydaného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a výkazu nedoplatkov č. 1847490131 zo dňa 07.10.2018 vydaného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.