Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenský David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska 1574 / 27, 96205 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1992
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : office@skpks.sk, 0940 789 212
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/440/2019 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/440/2019
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691, správca úpadcu: David Kamenský, bytom Partizánska 1574/27, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, dát. nar.: 17. 5. 1992, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Tel.: +421452028938

e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca David Kamenský