Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035715
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľudovít Bíró
IČO/Dátum narodenia: 14.11.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Obecný úrad
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Malé Dvorníky
PSČ: 929 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 609/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 609/2020, oprávnený Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31575951, povinný Bíró Ľudovít, Obecný úrad, 929 01 Malé Dvorníky, nar.: 14.11.1989, vykonávanom na základe exekučného titulu: rozsudku č. 10Csp/145/2018 zo dňa 29.06.2020 vydaného Okresným súdom Dunajská Streda, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.