Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035722
Súdny exekútor: JUDr. Lenka Borovská
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kováčska
Orientačné/súpisné číslo: 32
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/633 19 77
Orientačné/súpisné číslo: lenka.borovska@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dávid Gaži
IČO/Dátum narodenia: 19.02.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Krčméryho
Orientačné/súpisné číslo: 9/1030
Názov obce: Košice
PSČ: 04011
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 347EX 244/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 347EX 244/21 vykonávanom na základe exekučného titulu blok na pokutu nezaplatenú na mieste č.127941 zo dňa 24.03.2018, vykonateľný 09.04.2018 (Podľa §48 ods. 6 druhej vety Exekučného poriadku zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie ako oprávnený podáva ten, kto je pôvodcom exekučného titulu (..)), ktorý vydal Mesto Košice - Mestská polícia a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121251507, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2021 proti povinnému: Dávid Gaži, Krčméryho 9/1030, Košice , nar. 19.02.1988 v prospech oprávneného: Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.