Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 139/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 21.7.2021
 • Značka:
 • X035793
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO061/19
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2021
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

894

Trebišov

Trebišov

STREDA NAD BODROGOM

Streda nad Bodrogom

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1001 / 1

Zastavaná plocha a nádvorie

174

1001 / 2

Zastavaná plocha a nádvorie

54

1001 / 3

Zastavaná plocha a nádvorie

195

1001 / 4

Zastavaná plocha a nádvorie

12

1002

Záhrada

267

1003

Záhrada

253

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                  

196

1001 / 3

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 196, na ulici Záhradná v obci Streda nad Bodrogom, postavený na pozemku parcelné č. 1001/3. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 1001/1, parcelné č. 1001/2, parcelné č. 1001/3, parcelné č. 1001/4, parcelné č. 1002, parcelné č. 1003 o celkovej výmere 955 m2.

Rodinný dom je v geodetických údajoch katastra zakreslený spolu s prístavbou a so skladmi na parc. č. 1001/3. Nakoľko však stavby nie sú prevádzkovo prepojené a ich konštrukčné vyhotovenie a vnútorné vybavenie je značené odlišné, sú ohodnotené samostatne a následne sú zlúčené.

Rodinný dom č.s. 196 s prístavbou na p.č. 1001/3

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 196 na parc. č. 1001/3 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlaţím, na ul. Záhradná 29, k.ú. Streda nad Bodrogom.
Dispozičné členenie:

v 1.n.p. sa nachádza predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, štyri izby, v prístavbe izba s kuchynským kútom a kúpeľňou

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P - 201/2019 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO:47 251 336 so sídlom pobočky P - 201/2019 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO:47 251 336 so sídlom pobočky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam v časti A - pozemky registra C na parc.č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 a stavba ako rodinný dom č.s. 196 na parc.č. 1001/3, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 31.05.2019, č. z. 233/2019
P-354/2019 Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO061/19 zo dňa 03.10.2019 na nehnuteľnosti: rodinný dom súp. č. 196 na parcele č. 1001/3 a pozemky registra CKN č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 pod B1 v 1/1, č.z. - 356/19
P-443/2019 - Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO061/19 zo dňa 12.12.2019 na nehnuteľnosti: rodinný dom súp. č. 196 na parcele č. 1001/3 a pozemky registra CKN č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 pod B1 v 1/1, č.z. - 432/19
P-610/2020 - Poznamenáva sa, Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSo061/19, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618, navrhovateľ dražby: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336, miesto konania dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1.poschodie, Tele Dom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice, dražba konaná dňa 17.12.2020 o 10:00 hod - prvá dražba na nehnuteľnosti. stavba - rodinný dom súp.č. 196 na parcele č. 1001/3 a parcel registra CKN č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 pod B 1 v 1/1 zo dňa 06.11.2020, č.z. - 1369/2020
P - 251/2021 - Poznamenáva sa, Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO061/19, dražobník: Platiť s oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 2023085152, navrhovateľ dražby: UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia,a s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 1-Michle, IČO: 64948242, miesto dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, Timonova 27, 040 01 Košice, dňa 15.04.2021 o 10:45 hod 2. kolo dražby na stavby - rodinný dom s.č. 196 na parc.č. 1001/3, a pozemky registra CKN par.č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 v podiele 1/1, zo dňa 9.3.2021, č.z. 84/2021.
P-493/2021 - Poznamenáva sa, Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO061/19, dražobník: Platiť s oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 2023085152, navrhovateľ dražby: UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia,a s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 1-Michle, IČO: 64948242, miesto dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, Timonova 27, 040 01 Košice, dňa 16.07.2021 o
12:00 hod 3. kolo dražby na stavby - rodinný dom s.č. 196 na parc.č. 1001/3, a pozemky registra CKN par.č. 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 v podiele 1/1, zo dňa 21.6.2021, č.z. - 197/2021
ČASŤ C: ŤARCHY:
V - 1303/2017 - Záložné právo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO:47 251336, k nehnuteľ. v časti A - 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002, 1003 a stavba ako rodinný dom č.s. 196 na parc.č. 1001/3, pod B1 v pod. 1/1, na základe záložnej zmluvy č. EZY-SK-MRL-00154218-2017-MIC2-IU/A zo dňa 05.12.2017, povolené dňa 04.01.2018, č.z. 9/18
Iné údaje:
Geometrický plán č.zák.45360090-64/2017, č.z.329/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15 650,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 124/2020 zo dňa 05.10.2020, Weissová Iveta Ing., VŠH: 16 800,00 EUR