Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035478
Spisová značka: 23OdK/108/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Robert Balla, nar. 12.12.1962, bytom 949 01 Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, 949 03 Nitra, takto
Rozhodnutie: I. Súd v r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CCP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci v sume 500,00 eur. II. Súd u k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra poukázať zložiteľovi nevyplatený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci v sume 500,00 eur, zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D 14 - 564/2021 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 29.6.2021
Mgr. Nikoleta Šimáková,
Dlžník
Názov : Robert Balla
IČO :
Adresa : Nitra , Nitra 94901 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Robert Balla
IČO :
Adresa : Nitra , Nitra 94901 Slovenská republika