Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moravčíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Adama Trajana 4753/22, 92101 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu: Cukrovarská 225, 92521 Sládkovičovo
Kotakt na správcu : office@comerset.sk, 0903/802 222
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/163/2021 S1746-25
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/163/2021
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 36OdK/163/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 133/2021 zo dňa 13.07.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Andrea Moravčíková, nar. 11.10.1979, Adama Trajana 4753/22, 921 01 Piešťany. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

V Sládkovičove 17. júla 2021

Mgr. Daniel Poturnay, správca

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the Resolution of the District Court Trnava No. 36OdK/163/2021, published in Commercial Journal No. 133/2021 on July 13, 2021, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Andrea Moravčíková, born on October 11,1979, with permanent residence Adama Trajana 4753/22, 921 01 Piešťany, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or amended.

In Sládkovičovo, July 17, 2021

Mgr. Daniel Poturnay, Bankruptcy Trustee