Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kádasi Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Kráľa 1478 / 21, 96001 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1951
Obchodné meno správcu: Insolvency services, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Stráž 223, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : office@insolvencyservices.sk, 045/524 0200
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/141/2018 S1856
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/141/2018
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznámenie správcu o zmene popisu v zapísanej pohľadávke prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote (§ 167l ods. 3 ZKR):

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Július Kádasi, nar. 28.12.1951, J.Kráľa 1478/21, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.08.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

SR – Krajský súd v Bratislave

00215759

Záhradnícka

10

Bratislava

813 66

Slovenská republika

34,15 €

Z dôvodu administratívnej chyby Správca oznamuje zmenu popisu v zapísanej pohľadávke prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote, a to v nižšie uvedenom rozsahu:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

SR – Krajský súd v Bratislave

00215759

Záhradnícka

10

Bratislava

813 66

Slovenská republika

34,25 €

Toto oznámenie v plnom rozsahu mení a nahrádza oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2020 zo dňa 18.08.2020 (K063019).

Insolvency services, k.s., správca