Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurošková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná Trnovská 3/9, 01001 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu: Raková 683, 02351 Raková
Kotakt na správcu : jsspravca@gmail.com, 041/434 16 61, 0905 548 399
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/9/2020 S1464
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/9/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok - orná pôda, okres: Žilna, Obec: Žilina, Katastrálne územie: Trnové, parcela registra "E" č. 3959, výmera: 2063 m2, spoluvlastnícky podiel 1/8 2 063.00 € Nie Nie

 V Rakovej, 16.07.2021

JUDr. Jozef Šamaj, správca