Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • R059344
Spisová značka: 28CbR/69/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR/69/2020 - 17 zo dňa 18.5.2021 zrušil obchodnú spoločnosť MEDICOM, JS, spol. s r.o., 95108 Golianovo, 280, IČO: 36 523 151. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2021
Autor
Okresný súd Nitra dňa 15.7.2021
JUDr. Monika Kublová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Daňový úrad Nitra
IČO :
Adresa : Damborského 5, Nitra 94901