Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035587
Súdny exekútor: JUDr. Miroslava Poláková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hurbanova
Orientačné/súpisné číslo: 643/22
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/621 6452, 0945 462 453
Orientačné/súpisné číslo: miroslava.polakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jakub Mareš
IČO/Dátum narodenia: 02.03.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šafárikova
Orientačné/súpisné číslo: 5/2733
Názov obce: Trenčín
PSČ: 91108
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 335EX 161/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 335EX 161/21 vykonávanom na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.15Csp/60/2020 zo dňa 20.10.2020, vykonateľný 12.01.2021, ktorý vydal Okresný súd Trenčín a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121263945, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2021 proti povinnému: Jakub Mareš, Šafárikova 2733/5, 911 08 Trenčín, nar.: 02.03.1983 v prospech oprávneného: SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29/29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977 zast. Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 52791777 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.