Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baranovič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová Dubnica 0, 01851 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1958
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : azitnik.skp@gmail.com, 042/4261745, 0907 164 522
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/78/2021 S485
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/78/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok dlžníka Štefan Baranovič, nar. 27.4.1958, trvale bytom 018 51 Nová Dubnica, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/78/2021, sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Štefan Baranovič, nar. 27.4.1958, trvale bytom 018 51 Nová Dubnica, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/78/2021, zrušuje.

V Považskej Bystrici dňa 16. júla 2021

JUDr. Alojz   Žitník – správca